POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 21 maja 2018 r.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przez Izopanel Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

 • DEFINICJE
 1. „ADMINISTRATOR DANYCH”, „ADMINISTRATOR” oznacza IZOPANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000073499, NIP: 957-079-60-41, kapitał zakładowy w wysokości 3.877.000 zł.
 2. „DANE OSOBOWE”, „DANE” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. „KUPUJĄCY” – oznacza podmiot nabywający od Administratora wyroby lub/i usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub osobę fizyczną (zwaną dalej KONSUMENTEM) nabywającą od Administratora wyroby
  i usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 4. „NEWSLETTER” oznacza elektroniczną formę biuletynu reklamowego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
 5. ”OWS” oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży wyrobów i usług oferowanych Administratora, dostępne na stronie internetowej www.izopanel.pl, jak również w placówkach handlowych SPRZEDAWCY lub u autoryzowanych sprzedawców.
 6. „PODMIOT PRZETWARZAJĄCY” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 7. „POLITYKA PRYWATNOŚCI” – niniejszy dokument.
 8. „PROFILOWANIE” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 9. „PRZETWARZANIE DANYCH” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. „UMOWA SPRZEDAŻY” oznacza umowę (sprzedaży, dostawy, współpracy itp.) na podstawie której kupujący nabywa od Administratora na zasadach wskazanych w OWS wyroby lub/i usługi.
 11. „ZBIÓR DANYCH” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczania wszelkich danych osobowych przez Izopanel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, niezależnie od formy ich przetwarzania.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. Treść aktualnej Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.izopanel.pl, jak również w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 3. Administrator wykonywać będzie czynności związane z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, Zasadami dotyczącymi monitoringu wizyjnego, Regulaminem przyznawania kredytu kupieckiego, innymi dokumentami wewnętrznymi związanymi z przetwarzaniem danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe, zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO, w szczególności:
  • zasadą przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zasadą zbierania danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
   w sposób niezgodny z tymi celami;
  • zasadą minimalizacji zbieranych danych;
  • zasadą prawidłowości zbieranych danych;
  • zasadą ograniczenia przechowywania danych;
  • zasadą przetwarzania w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Dla skutecznej realizacji Polityki Prywatności Administrator zapewniał będzie odpowiednie środki techniczne
  i rozwiązania organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, sprawował będzie nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, a także kontrolował zastosowane środki ochrony. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 6. Obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe przez Administratora będzie jego siedziba oraz jego placówki handlowe. Dodatkowo, obszar stanowić będą komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza tym obszarem.
 7. Administrator upoważniając swoich pracowników lub współpracowników do przetwarzania danych osobowych zobowiąże ich do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora gromadzone będą w zbiorach danych.
 9. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, który znajduje się w jego siedzibie.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – ZASADY OGÓLNE
 1. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w przypadkach, gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, zgodnie z OWS lub rozpoznania reklamacji, zgodnie z OWS;
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celu otrzymania newslettera od Administratora lub nawiązania kontaktu
   z Administratorem za pośrednictwem jego strony internetowej www.izopanel.pl;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe, gdy istniała będzie do tego podstawa w prawie Unii Europejskiej lub w polskim prawie.
 3. Każdy, którego dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, co należy zgłosić do Administratora.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że osoba, której dane są przetwarzane wyrazi na to wyraźną zgodę.
 5. Administrator nie będzie podejmował czynności przetwarzania danych, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych lub podanie niepełnych danych wymaganych do zawarcia i realizacji umowy powodować będzie jednak niemożność jej zawarcia.
 3. Zawierając umowę Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które będą wykorzystywane w celu:
  • Zawarcia umowy, realizacji zamówienia oraz wystawienia dokumentów sprzedaży za zamówione wyroby i usługi.
  • Realizacji czynności reklamacyjnych, w tym gwarancyjnych.
  • Ewentualnej windykacji należności wobec Kupującego.
 4. Termin usunięcia danych uzależniony jest od terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz terminów wskazanych przez przepisy prawa podatkowego (skarbowego).
 • PRZETWARZANIE DANYCH – PRACOWNICY ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY
 1. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne wobec jego pracowników oraz współpracowników, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umów o pracę lub współpracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami prawa, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności
  w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy lub współpracy.
 2. Termin usunięcia danych uzależniony jest od terminów wskazanych przez przepisy prawa pracy, terminów wskazanych przez przepisy prawa podatkowego (skarbowego) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – INFORMACJE O WYROBACH, NEWSLETTER, FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w szczególności, gdy osoba, której dane są przetwarzane wyrazi na to zgodę w celu informowania jej o nowych wyrobach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielenia osobie, której dane są przetwarzane w zakresie udzielenia jej informacji o wyrobach, przesłania informacji handlowej i marketingowej (w szczególności newslettera) oraz kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego wymagają zgody tej osoby. Osoba ta ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 3. Termin usunięcia danych uzależniony jest od momentu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane są przetwarzane.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – PROFILOWANIE
 1. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w szczególności w zakresie realizacji kampanii reklamowych dla strony www.izopanel.pl poprzez realizację profilowania i celów analitycznych, dopasowanie treści strony do preferencji oraz dokonywanie celów analitycznych.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W szczególności osoba odwiedzająca stronę internetową izopanel.pl musi wyrazić zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzysta tzw. plików cookies i korzystania z parametrów zapisywanych w tych plikach w celach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Termin usunięcia danych uzależniony jest od momentu wyrażenia sprzeciwu lub czasu niezbędnego do zrealizowania celu przetwarzania.
 • ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA ORAZ NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH
 1. Administrator zapewni takie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się
  w sposób prawidłowy, w szczególności, aby zapewnić poufność, integralność, ciągłość i rozliczalność danych.
 2. Zastosowane środki ochrony danych osobowych przez Administratora będą adekwatne do prognozowanego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, w szczególności Administrator:
  • ograniczy dostęp nieupoważnionych osób trzecich do pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe;
  • zabezpieczy dostęp do dokumentów zawierających dane;
  • zapewni trwałe i skuteczne usuwanie danych;
  • zapewni ochronę infrastruktury tele-informatycznej;
  • zapewni ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego do przetwarzania danych;
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z postanowieniami RODO odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie powierzenia.
 4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 1. Dane kontaktowe Administratora:e-mail: info@izopanel.pl; numer tel.: +48 58 340 17 17
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności postanowienia RODO.
Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE